Regulamin rekrutacji

         Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Technikum

w Zespole Szkół w Komornie na rok szkolny 2017/18

 

Podstawa prawna:

 1. 1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.
 2. 2.Zarządzenie nr 11 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów dla kandydatów gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2017/18 w województwie opolskim.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Technikum, składają zgodnie z terminarzem rekrutacji (załącznik nr 1) w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Technikum w Zespole Szkół w Komornie wydruk wniosku z elektronicznego systemu rekrutacji,
 • 2 fotografie (czytelnie podpisane),
 • kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu w ostatniej klasie gimnazjum,
 • kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych wydane przez Komitety Główne Olimpiad oraz Kuratora Oświaty.

O przyjęciu do klasy pierwszej absolwenta gimnazjum decyduje łączna ilość punktów uzyskanych jako:

 1. 1.Przeliczony na punkty wynik egzaminu gimnazjalnego (maksymalnie 100 punktów) z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – mnoży się przez 0,2,
 2. 2.Liczba punktów (maksymalnie 80 punktów) uzyskanych za oceny z językai matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, Są to: biologia lub informatyka, zajęcia techniczne.

Przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty:

celujący          20 punktów

bardzo dobry 16 punktów

dobry              12 punktów

dostateczny     8 punktów

dopuszczający 2 punkty

 1. 3.Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 punktów
 2. 4.Liczba punktów uzyskanych za osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
  1. 1)Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
   1. a)tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
   2. b)tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
   3. c)tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 3. 2)uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim:
  1. a)tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
  2. b)tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
  3. c)tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty
 4. 3)uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  1. a)dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
  2. b)dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
  3. c)dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
  4. d)tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
  5. e)tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
  6. f)tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty.

 

 1. 4)uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim
  1. a)dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
  2. b)dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
  3. c)dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
  4. d)tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
  5. e)tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,
  6. f)tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty,
 2. 5)uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy na temat innych niż wymienione w pkt. 1) – 4), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  1. a)międzynarodowym – 4 punkty (miejsca 1,2,3,4),
  2. b)krajowym – 3 punkty (miejsca 1,2,3),
  3. c)wojewódzkim – 2 punkty (miejsca 1,2),
  4. d)powiatowym – 1 punkt (miejsce 1)

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągniecie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów (wykaz olimpiad, konkursów i zawodów sportowych, za które przyznawane są dodatkowe punkty stanowi załącznik nr 2).

 1. 5.Aktywność na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariat – 2 punkty.

Maksymalnie kandydat może uzyskać 200 punktów.

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkimi ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły w pierwszej kolejności.

Kandydaci są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z suma punktów do wyczerpania planowego limitu miejsc.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

 • kandydaci z rodzin wielodzietnych,
 • kandydaci niepełnosprawni,
 • kandydaci, których jeden lub oboje rodziców, lub rodzeństwo są niepełnosprawni,
 • kandydaci wychowywani przez jednego z rodziców,
 • kandydaci objęci pieczą zastępczą.

O decyzji Komisji Rekrutacyjnej zawiadamia się kandydatów poprzez wywieszenie listy przyjętych do klas pierwszych w siedzibie szkoły.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadniania odmowy przyjęcia kandydata.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

L.p.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 29 maja 2017r.

do 23 czerwca 2017r.

do 17 lipca 2017r.

 

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 23 czerwca 2017r. do 27 czerwca 2017r.

 

------------------------

3.

 Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 1 ustawy.

od 23 czerwca 2017r. do 7 lipca 2017r.

od 17 lipca 2017r.

do 31 lipca 2017r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły

10 lipca 2017r.

do godz. 12.00

1 sierpnia 2017r.  godz. 12.00

5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły.

od 10 lipca 2017r.

do 11 lipca 2017r.

do 25 sierpnia 2017r.

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjecie do szkoły ponagimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 10 lipca 2017r.

do 13 lipca 2017r.

do godz. 12.00

od 25 sierpnia 2017r. do 28 sierpnia 2017r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

14 lipca 2017r.

godz. 14.00

28 sierpnia 2017r. godz. 12.00

7.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

14 lipca 2017r.

godz. 15.00

28 sierpnia 2017r. godz.15.00

 

 

 

Załącznik nr 2

Wykaz wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjum,

których organizatorem jest Opolski Kurator Oświaty

 

 1. 1.Wojewódzki Konkurs Polonistyczny
 2. 2.Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
 3. 3.Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
 4. 4.Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego
 5. 5.Wojewódzki Konkurs Historyczny
 6. 6.Wojewódzki Konkurs Geograficzny
 7. 7.Wojewódzki Konkurs Biologiczny
 8. 8.Wojewódzki Konkurs Matematyczny
 9. 9.Wojewódzki Konkurs Chemiczny
 10. 10.Wojewódzki Konkurs Fizyczny
 11. 11.Wojewódzki Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

 

Wykaz olimpiad przedmiotowych dla uczniów gimnazjum

 

 1. 1.Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów (organizator: Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej SEM)
 2. 2.Olimpiada informatyczna Gimnazjalistów (organizator: Stowarzyszenie Talent)
 3. 3.Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów (organizator: Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu).

 

 

Migawki

Na stronie ZSK umieszczony jest nowy plan lekcji