Wiadomo?ci
Praktyki w Grecji PDF Drukuj Email
Wpisany przez S?awek   
piątek, 30 czerwca 2017 07:32

Ju? jutro grupa uczniw z Technikum Mechanizacji Rolnictwa wyje?d?a na dwutygodniowe praktyki do Grecji!

W przysz?ym roku szkolnym dwie grupy maj? okazj? wyjecha? do Czech i Grecji na podobne praktyki zorganizowane w ramach programu ERASMUS+ i PO WER.

Zapraszamy wszystkich ch?tnych do nauki w naszej szkole. NABR TRWA NADAL!

 

 

 

Dok?d jedziemy? Zobacz relacj? z ubieg?ego roku. "M?odzie? w akcji" w Prevezie - projekt "S?owianie ta?cz?" 

 

Poprawiony: wtorek, 11 lipca 2017 14:50
Więcej…
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez S?awek   
wtorek, 27 czerwca 2017 17:40

UWAGA absolwenci gimnazjw zainteresowani nauk?

w Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki!

Nabr do szko?y w Komornie trwa nadal!

Rozpowszechniane informacje jakoby nasza szko?a nie otwiera?a w tym roku pierwszej klasy s? NIEPRAWDZIWE!

Temu, kto opowiada takie rzeczy bardzo z jakiego? powodu zale?y na tym aby pierwszej klasy w nowym roku szkolnym nie otworzy?.

Nabr elektorniczny zosta? zamkni?ty ale do szko?y CI?GLE MO?NA SK?ADA? DOKUMENTY, POZA NABOREM ELEKTRONICZNYM.

Zapraszany wszystkich tych, ktrzy nie z?o?yli do szko?y w Komornie dokumentw po us?yszeniu fa?szywych informacji na temat naboru.

Oficjalnie nabr trwa do 8 lipca. Do tego czasu mo?na sk?ada? dokumenty w sekretariacie. Wszysto w Waszych r?kach drodzy absolwencji gimnazjw!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauk? w Komornie tak?e z powiatw: strzeleckiego i krapkowickiego. Dajcie sobie szans?!

Z??cie dokumenty, a klasa pierwsza zostanie utworzona. Niewiele nam brakuje. ZAPRASZAMY!

Poprawiony: wtorek, 27 czerwca 2017 18:08
 
Pogrzeb dyrektora Antoniego War?y PDF Drukuj Email
Wpisany przez S?awek   
piątek, 23 czerwca 2017 14:46

Dyrektor Zespo?u Szk? w Komornie, Grono Pedagogiczne i Uczniowie sk?adaj? szczere kondolencje

rodzinie i bliskim zmar?ego Antoniego War?o, wieloletniego dyrektora naszej placwki.

Informujemy, ?e msza pogrzebowa odb?dzie si? w Rydu?towach w ko?ciele p.w. ?wi?tego Jerzego 26.06.2017 o godzinie 11.00

Poprawiony: piątek, 23 czerwca 2017 14:57
 
Terminy naboru PDF Drukuj Email
Wpisany przez S?awek   
poniedziałek, 26 czerwca 2017 09:24

Wa?ne terminy zwi?zane z naborem 2017/2018


REGULAMIN NABORU NA ROK 2017/2018 ZNAJDZIESZ W SEKCJI REKRUTACJA ORAZ TUTAJ


1. Z?o?enie wniosku o przyj?cie do szko?y ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzaj?cymi spe?nianie przez kandydata warunkw lub kryteriw branych pod uwag? w post?powaniu rekrutacyjnym

od 29 maja 2017r. do 23 czerwca 2017r.

2. Uzupe?nienie wniosku o przyj?cie do szko?y ponadgimnazjalnej o ?wiadectwo uko?czenia gimnazjum oraz za?wiadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 23 czerwca 2017r. do 27 czerwca 2017r.

3.  Weryfikacja przez komisje rekrutacyjn? wnioskw o przyj?cie do szko?y ponadgimnazjalnej i dokumentw potwierdzaj?cych spe?nienie przez kandydata warunkw lub kryteriw branych pod uwag? w post?powaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynno?ci, o ktrych mowa w art. 20t ust. 1 ustawy.

od 23 czerwca 2017r. do 7 lipca 2017r. 

4. Podanie do publicznej wiadomo?ci przez komisje rekrutacyjn? listy kandydatw zakwalifikowanych i kandydatw niezakwalifikowanych do szko?y

10 lipca 2017r. do godz. 12.00

5. Wydanie przez szko?? prowadz?c? kszta?cenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatw zakwalifikowanych, ktry dokona? wyboru kszta?cenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku z?o?enia przez kandydata o?wiadczenia, o wyborze tej szko?y.

od 10 lipca 2017r. do 11 lipca 2017r.

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pe?noletniego woli przyj?cia w postaci przed?o?enia orygina?u ?wiadectwa uko?czenia gimnazjum i orygina?u za?wiadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zosta?y one z?o?one w uzupe?nieniu wniosku o przyjecie do szko?y ponagimnazjalnej, a w przypadku szko?y prowadz?cej kszta?cenie zawodowe tak?e za?wiadczenia lekarskiego zawieraj?cego orzeczenie o braku przeciwwskaza? zdrowotnych do podj?cia praktycznej nauki zawodu

od 10 lipca 2017r. do 13 lipca 2017r. do godz. 12.00

7. Podanie do publicznej wiadomo?ci przez komisje rekrutacyjn? listy kandydatw przyj?tych i kandydatw nieprzyj?tych

14 lipca 2017r. do godz. 14.00

8. Poinformowanie przez dyrektora szko?y ponadgimnazjalnej kuratora o?wiaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

14 lipca 2017r. do godz. 15.00 

Poprawiony: wtorek, 27 czerwca 2017 18:10
 
"Srebrna tarcza" dla ZS w Komornie wr?czona! PDF Drukuj Email
Wpisany przez S?awek   
piątek, 14 kwietnia 2017 09:00

Srebrna Tarcza wr?czona. Gratulacje dla wszystkich, ktrzy zapracowali na ten sukces:-) Pan wjt gminy Re?ska Wie? przyby? wr?czy? Pani dyrektor zas?u?one odznaczenie jakie zdoby?a szko?a " Srebrn? Tarcz? Rankingu Perspektyw 2017"

 

11 kwietnia 2017r.odby?a wojewdzka uroczysto?? podsumowania wynikw XIX Rankingu Szk? Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2017. Tym razem gospodarzem uroczysto?ci zainicjowanej przez Opolskiego Kuratora O?wiaty Micha?a Sieka oraz Wojewod? Opolskiego Adriana Czubaka by? Zesp? Szk? Technicznych I Oglnokszta?c?cych im. K. Gzowskiego w Opolu. W uroczysto?ci uczestniczyli ponadto przedstawiciele organw prowadz?cych wyr?nione szko?y oraz reprezentacje szk? ponadgimnazjalnych naszego wojewdztwa, ktre zaj??y wysokie lokaty w oglnopolskim rankingu.

Po oficjalnych wyst?pieniu Opolskiego Kuratora O?wiaty Micha?a Sieka, kurator wraz z reprezentuj?cym Wojewod? Opolskiego - Jerzym Naszkiewiczem oraz wicekuratorem Arturem Zapa?? wr?czyli przedstawicielom zaproszonych szk? statuetki i dyplomy gratulacyjne. Elementem u?wietniaj?cym uroczysto?? by? program muzyczny w wykonaniu m?odzie?y z Gzowskiego.
Z niewielkiego wojewdztwa opolskiego wyr?nionych zosta?o 30 szk? ponadgimnazjalnych 13 licew i 17 technikw, ktre w rankingu Perspektyw uhonorowano symbolicznymi tarczami (dziewi?? z?otych, dziewi?? srebrnych i dwana?cie br?zowych). Gratulujemy wysokiego poziomu nauczania i bogatej oferty edukacyjnej wszystkim szko?om, ktre zosta?y wyr?nione w XIX Rankingu Szk? Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2017.

Poprawiony: piątek, 14 kwietnia 2017 09:16
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 21

Migawki

Na stronie ZSK umieszczony jest nowy plan lekcji