PDF Drukuj Email
Wpisany przez admin   

18.11.2011- Noc pisania listów w Zespole Szkó? w Komornie

My, spo?eczno?? szkolna Zespo?u Szkó? w Komornie; uczniowie Gimnazjum oraz Technikum, nauczyciele oraz pracownicy szko?y, pragniemy zaj?c stanowisko odno?nie planowanego przeniesienia i pó?niejszego wygaszenia naszej szko?y.

 

 

Z du?ym zainteresowaniem ale i niepokojem ?ledzimy informacje dotycz?ce domniemanych zmian w systemie o?wiaty naszego k?dzierzy?sko-kozielskiego powiatu.
O zmianach tych dowiadujemy si? od pocz?tku roku szkolnego z mediów takich jak  gazety czy lokalne radio.

Najpierw traktowali?my t? spraw? jako niepotwierdzon? pog?osk?, z biegiem  czasu wraz z coraz wi?ksz? ilo?ci? pojawiaj?cych si? wariantów restrukturyzacji powiatowego szkolnictwa zrozumieli?my, ?e sprawa ta, narazie  podnoszona g?ownie przez media, sta?a si? priorytetem dla obecnych w?adz Starostwa Powiatowego w K?dzierzynie-Ko?lu.

 

Wobec zaistnia?ej sytuacji pragniemy wyrazi? nasze zdanie odno?nie zainicjowanego przez pana Starost? Artura Wid?aka procesu zmian w szko?ach ?rednich naszego powiatu.

Podj?li?my decyzj? o organizacji nocy pisania listów do instytucji pa?stwowych I samorz?dowych,do ludzi zwi?zanych z o?wiat?, finansami, rolnictwem a tak?e do mediów, które jako  “czwarta” w?adza maj? du?e opiniotwórcze znaczenie, przedstawiaj?c rzetelne  informacje dotycz?ce problemu  nie kieruj?c si? tylko i  wy??cznie  chwilowym zapotrzebowaniem politycznym ale równie? dobrem spo?eczno?ci lokalnej, mieszka?ców, wyborców które reprezentuj? w?adze samorz?dowe.

Uwa?amy, ?e zas?ugujemy na partnerskie traktowanie ze strony Starostwa Powiatowego, od którego oczekujemy odpowiedzi na nasze wcze?niejsze zapytania przedstawione w formie pisemnej.

Prosimy równie? o zaj?cie oficjalnego stanowiska przed Sesj? Rady Powiatu na której oczywi?cie si? stawimy. Nie chcemy dowiadywa? si? o losie nas jak równie? naszej szko?y        ( jedynej  na terenie powiatu jednostki kszta?c?cej rolników,w powiecie zdominowanym przez rolnictwo) z gazet czy radia.

Chcemy merytorycznej dyskusji, rzeczowego przedstawienia problem  oraz wnikliwej analizy argumentów zarówno ekonomicznych (które oczywi?cie s? niezwykle istotne w dobie kryzysu) jak równie? przedstawienia harmonogramu potencjalnych zmian w powiatowej o?wiacie.

Nie chcemy ka?dego dnia nas?uchiwa? informacji mówi?cych o przeniesieniu szko?y do Azot, ?eglugi b?d? innej szko?y,nie chcemy ?y? w niepewno?ci czy zmiany te, wymuszone katastrofaln? sytuacj? ekonomiczn? powiatu, nie zawinion? ani przez nas m?odzie? ani tak?e przez dyrektorów i nauczycieli k?dzierzy?skich szkól dotkn? nas ju? w lutym czy dopiero we wrze?niu.

Pragniemy w spokoju zajmowa? si? zdobywaniem wiedzy,przygotowaniem si?  do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych  w swojej macierzystej szkole, któr? wybrali?my ze wzgl?du na jej specyfik?, po?o?enie, profil oraz  tradycj?.

Akcja ta odb?dzie si? w  najbli?szy pi?tek, tj 18 listopada o godzinie 19-tej

w Zespole Szkó? w Komornie

 

Samorz?d oraz uczniowie Zespo?u Szkó?,

Dyrekcja i  nauczyciele Zespo?u Szkó?

 

Program akcji pod tytu?em ”Noc pisania listów”

O godzinie 19 stej rozpoczynamy akcj? – na sali gimnastycznej  oraz na parterze  naszej szko?y uczniowie pod opiek? nauczycieli pracuj? nad nast?puj?cymi kwestiami:

- przygotowanie sloganów i hase? w obronie szko?y ( na kartkach, tekturze, p?ótnach I prze?cierad?ach)

- pisanie listów do przedstawicieli w?adz lokalnych, samorz?dowych, radnych oraz wszelkich instytucji którym los szkó? oraz m?odzie?y ucz?szczaj?cej do nich nie jest oboj?tny.

W czasie trwania akcji  b?dzie tak?e okazja do skosztowania domowych wypieków, ogrzania si? ciep?ym napojem, chwilowego odpoczynku przy  gitarze i muzyce a tak?e do aktywno?ci sportowej.

Uczniowie niepe?noletni przebywa? b?d? na terenie szko?y za pisemn? zgod? rodziców.

Poprawiony: poniedziałek, 12 grudnia 2011 17:36
 

Migawki

Na stronie ZSK umieszczony jest nowy plan lekcji