Mobilny symulator jazdy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Janusz Wojtu?   

Na terenie szko?y w dniu 25.03.2013r. przebywa? mobilny symulator jazdy w trudnych warunkach udost?pniony przez Centrum Edukacji Zawodowej CARGO z siedzib? w Jaworznie. Firma ta prowadzi dzia?ania szkoleniowe na terenie ca?ego kraju jak i rwnie? w Europie. Program jest dedykowany dla szk? z bran?y mechanicznej bior?cych udzia? w projekcie pn. Sie? wsp?pracy na rzecz nowoczesnej szko?y zawodowej" realizowany przez REGIONALNE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Opolu oraz szko?y wojewdztwa opolskiego prowadz?ce kszta?cenie zawodowe.

W naszej szkole w programie wzi??o udzia? 70 uczniw z klas technikum mechanizacji rolnictwa oraz technikum agrobiznesu. W trakcie ?wicze? uczniowie mieli okazj? sprbowania prowadzenia ci??arwki w r?nych warunkach terenowych i atmosferycznych (?nieg, deszcz, noc czy mg?a). Symulator dawa? mo?liwo?? podejmowania odpowiednich decyzji, przypomnienia zasad pierwsze?stwa przejazdu na skrzy?owaniach oraz dostosowywania si? do znakw i sygna?w ?wietlnych.

 

Migawki

Na stronie ZSK umieszczony jest nowy plan lekcji