Dzie? Nauczyciela Drukuj

W Zespole Szk? w Komornie Dzie? Edukacji Narodowej, powszechnie nazywany Dniem Nauczyciela, obchodzono 12 pa?dziernika bardzo uroczy?cie.

 

Akademia, ktra odby?a si? z tej okazji pokaza?a, jak wielkie znaczenie ma nauka w ?yciu cz?owieka, jak wa?na jest m?dro?? i jak ogromnie wa?n? rol? w tej drodze pe?ni? nauczyciele.

Cz??? artystyczn? przygotowa? opiekun k?ka teatralnego, mgr Gerard Wilczek z uczniami klasy II gimnazjum.

Podzi?kowania za trud i zaanga?owanie w prac? sk?adali przedstawiciele Rady Rodzicw, Samorz?d Uczniowski oraz wjt gminy Re?ska Wie? Marian Wojciechowski.

W dalszej cz??ci uroczysto?ci dyrektor wyr?ni? zas?u?onych nauczycieli oraz pracownikw administracji i obs?ugi nagrodami za ich prac?