PDF Drukuj Email
Wpisany przez admin   
czwartek, 07 czerwca 2012 19:39

REGULAMIN

 

XXII Wiosenny Cross

 

SOLIDARNO?CI

 

Dzieci i M?odzie?y


.

I CEL:

-  poprawa stanu zdrowotnego dzieci i m?odzie?y

-  popularyzacja biegw prze?ajowych

-  uczczenie pami?ci Papie?a JAN PAW?A II

-  uczczenie pami?ci JULIUSZA STECKIEGO

 

II ORGANIZATORZY:

-  Zarz?d Regionu NSZZ Solidarno?? ?l?ska Opolskiego, oraz Sekcja Regionalna O?wiaty i Wychowania,

-  Wojewdzkie Zrzeszenie LZS w Opolu

-  Nowa Trybuna Opolska

-  Urz?d Gminy w Re?skiej Wsi

-  Zesp? Szk? w Komornie

-  Starostwo Powiatowe i Gminy Powiatu K?dz.-Kozielskiego

 

III TERMIN I MIEJSCE:

14.06.12. godz. 1250 w parku szkolnym Zespo?u Szk? w Komornie Biuro Zawodw Internat

IV PROGRAM:

 

 

 

Kategoria wiekowa

Przedszkolaki       

2004        - SP

2003        - SP

2002        - SP

2001        - SP

2000        - SP

1999        - SP

1998        - GIM.

1997        - GIM.

1996        - GIM.

nauczyciele, rodzice

Marszobieg memoria?owy

Juliusza Steckiego - VIP, Zaproszeni go?cie

 

V ZG?OSZENIA:

- e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

-  imienne zg?oszenie nale?y przes?a? w terminie do 11.06.2012r. (data dor?czenia opracowanie komputerowe) na adres: Zesp? Szk? Komorno, 47-214 Poborszw (Wiosenny Cross NTO) fax 077/482 31 51

-  informacje w sekretariacie zawodw tel.077/482 31 51

-  zg?oszenie napisane czytelnie z podaniem pe?nego imienia

i nazwiska, kategorii wiekowej z piecz?tk? szko?y i podpisem dyrektora

-  zg?oszenia po terminie i w dniu zawodw b?d? przyjmowane za odp?atno?ci? 5,00 z? od uczestnika, zawodnicy spoza woj. opolskiego przyjmowani za odp?atno?ci? 5,00 z? od uczestnika

-  lista startowa zawodnikw zostanie zamkni?ta o godz. 1200.

 

VI WARUNKI UCZESTNICTWA

-  indywidualnie mo?e startowa? ka?dy, kto zostanie zg?oszony, posiadaj?cy aktualn? kart? zdrowia i legitymacj? szkoln?

-  ka?da uczestnicz?ca szko?a wiejska i miejska ma prawo zg?osi? dowoln? ilo?? zawodnikw(czek) a do punktacji zaliczanych 8 najwy?ej sklasyfikowanych zawodnikw   w SP i 6 zawodnikw w GIM

-  ka?dy zawodnik musi posiada? agrafk?

 

VII PUNKTACJA SZKOLNA

-  punktacja prowadzona b?dzie w relacji szk? podstawowych i gimnazjach a zwyci??y szko?a ktra uzyska najmniejsz? ilo?? punktw startuj?c w pe?nym sk?adzie

-  zawodnicy otrzymuj? punkty za zaj?te miejsca indywidualnie w swoich kategoriach wiekowych

-  w ka?dym biegu punktowane b?d? wszystkie miejsca wg klucza : I - 1pkt, II - 2pkt, III - 3pkt, IV- 4pkt,V 5pkt,VI6pkt, VII-7pkt, VIII-8pkt,IX-9pkt,X-10pkt,XI-pkt,XII-12pkt,XIII-13pkt,XIV14-pkt,itd.

-  szko?y zg?oszone po terminie nie b?d? brane pod uwag?

w punktacji zespo?owej

 

VII NAGRODY

-  w ka?dym biegu za zaj?cie I-III miejsca medale,

a I-VI zostan? wr?czone nagrody rzeczowe

-  w punktacji oglnej szk? za miejsca I-XII dyplomy,

a I-VI puchary

-  ilo?? nagrodzonych mo?e by? zwi?kszona w zale?no?ci

od sponsorw

 

IX WERYFIKACJA

-  do godz. 1230 obowi?zuje aktualna karta zdrowia (wa?na

do 3 miesi?cy) oraz legitymacja szkolna

 

X FINANSOWANIE

-  koszty przejazdu na zawody pokrywaj? uczestnicz?ce szko?y, a koszty organizacyjne organizatorzy

 

XI UWAGI KO?COWE

-  interpretacja regulaminu nale?y do organizatorw

-  ka?dy uczestnik ubezpieczony przez zg?aszaj?cego

-  zawodnicy zg?aszaj? si? na linii startu na 10 minut przed biegiem

- ka?dy z uczestnikw powinien by? ubezpieczony przez zg?aszaj?cych

-  pogoda nie ma wp?ywu na przeprowadzenie imprezy

www.zsk.k-k.pl

 

PROSIMY O TERMINOWE

PRZYSY?ANIE ZG?OSZE?

 

Poprawiony: czwartek, 07 czerwca 2012 20:09
 

Migawki

Na stronie ZSK umieszczony jest nowy plan lekcji