Ponownie podzielili?my si? ?yciodajnym p?ynem. PDF Drukuj Email
Wpisany przez ?. Flegel   

Pe?noletnia m?odzie? naszej szko?y po raz kolejny potwierdzi?a swoj? szlachetno??  i bezinteresownie oddaj?c krew pomog?a wielu potrzebuj?cym. Do grona sta?ych krwiodawcw do??czyli nowi cz?onkowie Szkolnego Klubu HDK , ktrzy po swoim debiucie odczuwali niesamowit? satysfakcj? i dum? z w?asnej postawy. Okaza?o si?, ?e nie taki diabe? straszny, jak go maluj?. Wbrew licznym fa?szywym opowie?ciom nic nie bola?o, nikt si? nie rozchorowa?, a korzy?ci co niemiara. Na wysoko?ci zadania tradycyjnie stan?li Panowie z klasy IV TM, ktrzy najliczniej stawili si? w punkcie poboru w naszej szkole. ??cznie krew odda?o 19-stu uczniw. Zach?cam do aktywniejszego udzia?u pozosta?e klasy, aby mechanizatorzy w przysz?o?ci mieli swoich godnych nast?pcw.            

Serdecznie dzi?kuj? wszystkim krwiodawcom!!!

Opiekun Szkolnego Klubu HDK ?ukasz Flegel